Emeklilik Hesaplama, Maaş, Prim, Sosyal Güvenlik – SGK, SSK, Bağ-kur, 4/a, 4/b, 4/c Soru ve Cevaplari

Paylaş

Emeklilik ve sosyal güvenlik (SGK) konularında herkesin aklına takılan, en çok sorulan, merak edilen soruları ve cevaplarını sizler için derledik:

 

Ne zaman emekli olurum?

Emeklilik için gerekli olan şartları yerine getirdiğinizde emekli olabilirsiniz. Emeklilik için yerine getirmeniz gereken en önemli şartlar emeklilik yaşının doldurulması ve prim ödenen gün sayısının tamamlanmasıdır. SGK’nın sunmuş olduğu uygulamada bir form doldurarak ne zaman emekli olacağınızı kolayca öğrenebilirsiniz.

Ne zaman emekli olacağınızı öğrenmek için tıklayın

 

Emeklilik yaşı nasıl belirlenir?

Emeklilik yaşı ülkeden ülkeye değişiklikler gösterir. Ayrıca birçok ülkede kadınlar er­keklere göre daha erken yaşta emekli olurlar. 1986’da İngiltere, Avustralya, Belçika ve Yunanistan’da emeklilik yaşı kadınlar için 55, erkekler için 60 olarak belirlenmiştir. Türkiye`de emeklilik yaşı devlet tarafından farklı statülere ve farklı koşullara göre kanunla belirlenmektedir. 8 Eylül 1999 tarihine kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında emekli olabiliyorlardı. O tarihten sonra emeklilik koşulları ağırlaştırıldıkça, emekli olabilme yaşı ve prim ödeme gün sayısı yükseltildi. Kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı, 1 Ocak 2048 tarihi itibariyle 65 olarak uygulanacak. Farklı durumlar için farklı emeklilik yaşları bulunduğundan durumunuza özel olan emeklilik yaşını yukarıdaki emeklilik hesaplama aracımız yardımıyla tespit edebilirsiniz.

 

Emeklilik için doldurulması gerekli prim gün sayısı nasıl belirlenir?

Emeklilik prim gün sayısı emeklilik statüsüne ve sosyal güvenlik sistemine dahil olduğunuz güne göre değişiklikler gösterir.

 

Kimler eski adıyla SSK yeni adıyla 4/a statüsünde sigortalı olabilir?

5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) Bendi (Ssk) Kapsamında Sigortalı Sayılanları şu şekilde sıralayabiliriz; Bir Hizmet Sözleşmesi ile, bir yahut birden fazla işverenin yanında çalıştırılanlar, 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendi (SSK)) kapsamında sigortalı sayılırlar. Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar, İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler, Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar, 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılanlar, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar (Hayat kadınları), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştırılanlar, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar.

Emeklilik Dede Torun

Kimler eski adıyla Bağ-Kur yeni adıyla 4/b statüsünde sigortalı olabilir?

Kanuna göre, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Kendi işyeri olan avukat, doktor, mimar, noter, tüccar, bakkal, kasap, manav, kırtasiyeci, kuyumcu, konfeksiyoncu gibi ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket (örneğin kollektif şirket ya da limited şirket gibi) ve donatma iştiraklerinin (gemi ticareti için birleşenlerin) ise tüm ortakları,Tarımsal faaliyette bulunanlar (çiftçiler), eski adıyla Bağ-Kur, yeni adıyla 4/b kapsamında sigortalı sayılıyorlar.

 

Kimler eski adıyla Emekli Sandığı yeni adıyla 4/c statüsünde sigortalı olabilir?

Kamu idarelerinde; 4/a’lı (SSK) olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/a (SSK) kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, 4/A ve 4/B’li olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/a kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 86. maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, 4/c’li sigortalı sayılacaklar. Bunlara ek olarak 4/c’li (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler ayrıca, Kuruluş ve personel kanunları veya diğer kanunlar gereğince seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar, Başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri, 4/C’li iken, bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar, Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tutulan adaylar, Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler, hakkında da uygulanacak. Ayrıca; son iki bentte belirtilen okulları tamamlamadan ayrılanlar ile okulları tamamlamalarına rağmen görevlerine başlamadan ayrılanların, bu okullarda geçen eğitim süreleri sigortalılıklarından sayılmayacaktır.

 

SGK emeklilik işlemlerinde 1 yıl kaç gün olarak sayılır?

Normalde bir yıl 365 gün olduğu halde, uygulamada her ay 30 tam gün olarak dikkate alındığından, 1 yıl da 360 gün olarak dikkate alınır.

Kamu sektöründe hizmet akdine tabii çalıştığım, Emekli Sandığı iştirakçisi olmadığım dönemler için Emekli Sandığı tarafından ikramiye ödenir mi?

Kamu sektöründe hizmet akdine tabi olarak 4/a’lı (SSK) olunan sürelere emeklilik ikramiyesi ödenebilmesi için kamudaki sigortalının görevinden ayrıldığı tarih itibariyle kıdem tazminatı ödemesine müstehak olması ve kıdem tazminatını almamış olması şartlarıyla emeklilik ikramiyesi ödenebilmektedir.

 

4/a’ya (SSK) tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde 4/a’ya (SSK) tabi çalışan kız yetimlere, 5434 sayılı Emekli Sandığı kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a’lı (SSK) çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.

 

4/a’lıyım (SSK) daha önce Emekli Sandığı hizmetlerim var. Bu hizmetlerime ikramiye alabilir miyim?

26.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6270 sayılı kanuna göre emekli ikramiyesi ödenebilmesi için.
8.9.1999 tarihinden sonra istifaen görevinden ayrılmış olması,
İstifaen görevinden ayrıldığı tarih itibariyle 15 yıl sigortalılık süresi olması,
En az 3600 gün prim ödenmiş olması şartı aranmaktadır.

 

4/a (SSK) çalışanıyım, Emekli Sandığı emeklisi iken ölen eşimin aylığından yararlanabilir miyim?

4/a (SSK) çalışanı olmanız, Emekli Sandığı emeklisi iken ölen eşinizden aylık almanıza engel teşkil etmez.

 

Hangi sigortalılık türünden emekli olabileceğimin hesabı nasıl yapılır? Son 3,5 yılda farklı sigorta kollarına tabi süreler eşit ise hangi sigorta kolundan emekli olunur?

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına ya da bu Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık bağlanmasına esas alınacak kanun, bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümleridir. Yaşlılık aylıklarında son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği sigortalılık hali, hizmetlerin eşit olması halinde ise son sigortalılık hali esas alınır.

 

Emekliyim tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladım ve ayrıldım. Tekrar emekli aylığım nasıl bağlanır? Tekrar hesap edilir mi?

Yaşlılık aylığı kesilenlerden, işten ayrılarak veya işyerini kapatarak yeniden yaşlılık aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunanlara, yazılı istek tarihini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden yaşlılık aylığı bağlanır.

Yeni aylık Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre hesaplanır.
Buna göre, yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılacak artışlar uygulanarak yeni aylık başlangıç tarihi itibarıyla bulunan tutarı ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından oluşur. Emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylık, talep tarihindeki emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı ve emeklilik sonrası çalışmaya ait prime esas kazançları üzerinden 29 uncu maddeye göre hesaplanan aylığın emeklilik sonrası prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır.

 

Emekliler Asgari Geçim İndirimi alabilirler mi?

Asgari geçim indirimi fiilen çalışan sigortalılarımız için öngörülen bir yardım türü olup, emeklilerin asgari geçimi alması söz konusu değildir.

 

4/a’ya (SSK) tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde 4/a’ya (SSK) tabi çalışan kız yetimlere, emekli sandığı kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a’lı (SSK) çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.

 

Yaşlılık toptan ödemesi aldım, ihya yapabilir miyim?

5510 sayılı Kanuna göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden bu Kanuna tabi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, ihya işlemi yapılır.

Yaşlılık toptan ödemesi, günün rayiç bedelinden mi ödenir? Geçmiş dönem prim ödemelerinden mi ödenir?

Toptan ödemeye esas hizmet sürelerinin Kanunun yürürlük tarihinden önce (2008/Ekim (hariç)) olması halinde, Kanunun geçici 5 inci maddesi gereğince, bu Kanunla bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile toptan ödemenin yapılmasına ilişkin yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için her yılın güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarı,
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (2008/Ekim (dahil)) sonraki süreler için primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek tespit edilen tutarı,
toptan ödeme şeklinde verilecektir.

 

Sigortalılık süresi hesap etmede 01/04/1981 tarihi sigortalılık süresi başlangıcında neyi ifade etmektedir?

4 (a) sigortalılarından, sigortalılık süresinin başlangıcı;
– 1/4/1981 tarihinden önce ise bu tarihin,
– 1/4/1981 tarihinden sonra ise 18 yaşın doldurulduğu tarihin,
sigortalılık süresinin başlangıcı olarak dikkate alınması, 18 yaş öncesinde geçen çalışma sürelerinin iptal edilmeyip, prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekmektedir.

 

Askerlik borçlanmalarında ödeme süresi ne kadardır?

Askerlik borçlanmasında ödeme süresi bir ay olarak belirlenmiştir.

 

Eşim 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. 4/a’ya (SSK) tabi çalışıyorum.1.10.2008 tarihinden sonra Emekli Sandığından dul aylığı alabilir miyim?

Bu Kanuna göre; eşlerin çalışması, dul aylığı bağlanmasına engel bir durum olmadığından tarafına yapılmış olan toptan ödemeyi ihya edip ihya tutarını ödemesi halinde ödeme tarihini takip eden aybaşından itibaren Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına, dilekçe ile 06437 Sıhhiye/ANKARA Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı adresine müracaat etmeniz halinde tarafınıza aylık bağlanacaktır.

 

Kısmi askerlik borçlanması yapabilir miyim?

01.10.2008 tarihinden itibaren kısmi askerlik borçlanması hakkı verilmiştir.

 

01.10.2008 tarihinden önce 4/a’dan (SSK) hizmeti olan sigortalı, 01.10.2008 tarihinden sonra devlet memuru olarak işe başlarsa, statüsü (4/a,4/b, 4/c) ne olur?

2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa devlet memuru olarak göreve başlayanlar, 01.10.2008 tarihinden sonra 4/c sigortalısı sayılacak ve haklarında 01.10.2008 tarihinden sonra hükümleri uygulanacaktır.

 

Askerlik borçlanması yapmam halinde, sigortalılık başlangıç tarihinde herhangi bir değişiklik olur mu?

Askerlikte geçen hizmet süreleriniz, sigortalılığınızın başlangıç tarihinden önce ise; sigortalılık başlangıç tarihi, borçlandırılan süre kadar geriye götürülmektedir.

 

Eşimden 4/a’dan (SSK) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

4/a’dan (SSK) dul aylığı alan kadınlar, Emekli Sandığından babasından dolayı yetim aylığı alabilirler.

 

4/a (SSK) emeklisi bir bayanım. Babam Emekli Sandığı emeklisi iken vefat etti, babamın emekli aylığından yararlanabilir miyim?

Babanızdan dolayı yetim aylığı alabilirsiniz ancak bekar veya dul olmanız gerekmektedir.4/a’ya (SSK) tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde 4/a’ya (SSK) tabi çalışan kız yetimlere, emekli sandığı kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a’lı (SSK) çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.

 

01-10-2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa göre malullük aylığı alıyorum. 4/a’ya (SSK) tabi işe girmem halinde aylıklarım kesilir mi?

4/a’ya (SSK) tabi işe girmeniz halinde aylığınız kesilmez. Ancak devlet memuru olmanız halinde aylıklarınız kesilir.

Ordu vazife malulüyüm. 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışmam halinde, malul aylığım kesilir mi?

Vazife malullüğü aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmemektedir

 

Eşimden 4/a’dan (SSK) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

4/a’dan (SSK) dul aylığı alanlar, Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler.

 

4/c (Emekli Sandığı) çalışanıyım. 4/a (SSK) ve 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi hizmetlerimi, Emekli Sandığı hizmetlerimle birleştirdim. Bu hizmetlerime emekli ikramiyesi ödenir mi?

Emekli Sandığına tabi hizmetleri ile birlikte kıdem tazminatı ödenmemiş ve kıdem tazminatı ödenilmesine müstehak olmak şartıyla kamuda sigortalı geçen hizmetlere ikramiye ödenir. 30 yıldan fazla olan hizmet sürelerine ve özel sektörde 4/a’lı (SSK) geçen ve 4/b’li (BAĞ-KUR) geçen sürelerine emeklilik ikramiyesi ödenmez.

 

4/a’lı (SSK) olarak çalışmakta iken emekli olmam halinde, Emekli Sandığına tabi geçen 7 yıllık hizmetime karşılık emekli ikramiyesi ödenecek mi?

Emekli Sandığına tabi geçen hizmetlerinize karşılık emekli ikramiyesi ödenmeyecektir.

 

4/a (SSK) emeklisi bir bayanım. Babam Emekli Sandığı emeklisi iken vefat etti, babamın emekli aylığından yararlanabilir miyim?

İlgilinin 4/a’dan (SSK) emekli aylığı alması babasından dolayı 5434 sayılı kanuna göre yetim aylığı almasına engel teşkil etmez.

 

4/a’dan (SSK) malulen emekli oldum. Diyaliz hastasıyım ve %80 özürlü raporum var. Emekli Sandığı emeklisi iken ölen babamdan erkek yetim aylığı alabilir miyim?

Erkek yetimlere Emekli Sandığı Kanununa göre aylık bağlanabilmesi için; malullük ve muhtaçlık şartları birlikte aranmaktadır. 4/a’dan (SSK) emekli aylığı aldığınız için muhtaç olamayacağınızdan, tarafınıza aylık bağlanması mümkün değildir.

 

İstifa eden bir polis memuruyum. Fiili hizmet süresi zamlarımı 4/a (SSK) hizmetlerim ile birleştirebilir miyim?

Fiili hizmet sürelerine, fiili hizmet süresi zamları da ilave edilerek bildirildiğinden, ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın söz konusu süreler, toplam fiili hizmet süreleri birleştirilir.

 

Devlet Memuruyum. Emekli Sandığı hizmeti ile iç içe geçen 4/a (SSK) hizmetinden hangisi geçerlidir?

Emekli Sandığına tabi hizmet süreleriniz geçerli olup, 4/a’lı (SSK) hizmetlerinizin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

4/a (eski SSK) emeklisiyim. 4/b (eski Bağ-Kur) sigortalısı olarak çalışmaya başladığımda, sosyal güvenlik destek primi kesintisi için Kuruma bildirge vermem gerekir mi?

4/b (eski Bağ-Kur) sigortalısı olarak çalışmaya başladığınızda, 4/b kapsamında (eski Bağ-Kur) tescil kaydınızı yaptırmanız halinde bilgisayar ortamında emekli aylığınızdan kesinti yapılacaktır.

 

4/a (eski SSK) emeklisiyim. Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışıyorum. Hastalanmam halinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilir miyim?

Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan 4/a (eski SSK) emeklileri, hastalanmaları halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanamazlar.4/b (eski Bağ-Kur) emeklisiyim. Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışıyorum. İş kazası geçirmem halinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilir miyim?

Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışırken, iş kazası geçirmeniz halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilirsiniz.

 

4/c (eski Emekli Sandığı) emeklisi iken muhtar seçildim. Yeni Kanuna göre emekli aylıklarımdan sosyal güvenlik destek primi kesilecek mi?

5510 sayılı Kanuna göre aylıklarınızdan; 2009 yılı için %13 2010 yılı için %14 2011 yılı için %15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılacaktır

 

1/10/2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olup bu tarihten önce veya sonra aylık bağlananlar sosyal güvenlik destek primine tabi çalışabilecekler mi?

2008 Ekim ayı başından önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, vazife malullüğü, malullük ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve 2008 yılı Ekim ayı başından sonra sosyal güvenlik destek pirimi ödeyerek çalışmaya devam edenler, 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışabileceklerdir.

 

5510 sayılı Kanun gereğince yapılan borçlanmalar ne şekilde değerlendirilecektir?

5510 sayılı Kanuna göre borçlanılan süreler uzun ve kısa vadeli sigortalar yönünden sigortalının borçlanmayı yaptığı tarihteki statüsüne göre belirlenecek; ancak personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri ile seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler, Kanunun 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında değerlendirilecektir.

 

Muhasebe bürosunda çalışıyorum.Mükelleflerin yanında çalışan işçilerin almış oldukları 1 veya 2 günlük raporlarını SGK’ya bildirmek zorunda mıyız?

Hastalık halinde ilk iki gün geçici iş göremezlik geliri ödenmediğinden 2 günlük raporların SGK’ya bildirilme zorunluluğu yoktur. Ancak iş kazası durumunda iş kazası tutanağının bildirimi gerektiğinden bunların raporlarla birlikte SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

 

SGK’dan dul aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde dul maaşım kesilir mi?

Dul eşlerin çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı olmaları ya da kendi çalışmalarından dolayı gelir/aylık almaları eşlerinden dolayı ölüm sigortasından aylık almalarına engel değildir.İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde dul aylığınız kesilmeyecektir.

 

Alt işveren tarafından çalıştırılan sigortalılar SGK’ya nasıl bildirilir?

Alt işveren, asıl işverinin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, SGK’dan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir.

 

4/a (eski SSK) sigortalısıyım. 180 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanan iş yeri ve işte çalışıyorum. Benden ve işverenimden tahsil edilecek olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranları kaçtır?

5510 sayılı Kanun uyarınca, Kanunun 4/a kapsamında hizmet akdine tabi olarak bir işveren tarafından çalıştırılan (eski SSK) sigortalının, çalışmalarının 180 gün fiili hizmet süresi zammı eklenecek işler kapsamında olması durumunda malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta prim oranı 3 puan artırılmak suretiyle belirlenerek, bu şekilde bulunacak orana ait primin işveren tarafından ödenmesi gerektiğinden; malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi sigortalı hissesi % 9, işveren hissesi % 14 olmak üzere toplam % 23 olacaktır.

 

Ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları ve primleri nasıl hesaplanır?

Ücretsiz olarak çalışan sigortalıların günlük kazancı, asgari ücretin otuzda biri üzerinden hesaplanır. Bu durumdaki sigortalıların primlerinin tümü işverenleri tarafından ödenmektedir.BAĞ-KUR’luların hastalanmaları halinde, yol giderleri ödenecek mi?

5510 Sayılı Kanun’un 60. maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısı kapsamında olanların yol gideri,gündelik ve refakatçi giderleri Kurumumuzca karşılanmaktadır.

 

Emekli Sandığı’nda çalıştıktan sonra SSK’dan emekli olmak istediğimde son 3,5 seneyi SSK primi olarak ödemem gerekiyormuş, bu doğru mu? Eğer 3,5 sene yatırılmazsa borçlanma yapabilir miyim?

Evet doğrudur. Borçlanma durumu olamıyor.

 

Hem SSK hem BAĞ-KUR’dan prim gün sayım var. Askerlik borçlanması yaparak emekli olabilir miyim?

Askerlik tarihiniz SSK giriş tarihinizden önce ise borçlanma durumunda emeklilik yaşınızı geriye çekecektir. SGK müdürlüklerine başvurunuz.

 

Hem SSK hem de BAĞ-KUR’a prim yatırdım. Hala BAĞ-KUR’luyum. Emeklilik tarihim nasıl olur?

Hizmet birleştirmesi için SGK müdürlüklerine başvurunuz. Orada emeklilik şartlarınız belirlenecektir.

 

Hem BAĞ-KUR hem SSK prim günüm var. Yüzde 45 oranında özürlüyüm ve son yıllarda primlerim SSK’dan özürlü olarak yatmakta. SSK’dan mı BAĞ-KUR’dan mı emekli olurum?

Emekliliğe kalan son yıllarda SSK’dan prim yatmışsa SSK’dan emekli olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

Doğum yapmadan önce sigorta girişim var. Ardından 3 tane çocuğum oldu. Doğum borçlanması yapabilir miyim? Yaparsam ne zaman emekli olurum?

Doğum borçlanması yapabilirsiniz. 3600 prim gününü tamamladığınızda emekli olabilirsiniz.

 

Yurtdışında yaşıyorum ve o ülkenin vatandaşıyım. Türkiye’den nasıl emekli olabilirim?

Yurtdışı borçlanması yapabilirsiniz. Ancak Türkiye’de SSK girişinizin bulunması gerekiyor. Konsolosluğa başvurabilirsiniz.

 

Babam sadece sezonluk işlerde çalıştığı için prim gün sayısı düşük. Emekli olmak için ne yapması gerekiyor?

En erken 3600 prim gününden emekli olabilir. Askerlik borçlanması ile prim günlerinizi arttırabilirsiniz.

 

Ben ve eşim yurtdışında yaşıyoruz ama Türkiye’ye yerleşmek istiyoruz. Oradan emekli olmak istiyoruz ama Türkiye’de hiç çalışmadık, ne yapmalıyız?

Öncelikle Türkiye’de sigorta girişinizin bulunması gerekir. Daha sonra yurtdışında çalıştığınız günleri borçlanabilirsiniz. Emeklilik şartlarınızı sağladıktan sonra emekli olabilirsiniz.

10 yıllık SSK’lıydım sonrasında Emekli Sandığı’na geçiş yaptım. Emekli Sandığı’ndan emekli olursam emeklilik ikramiyemde düşüş olur mu?

Primlerinizin yüksek yatması ile alakalıdır. Pek bir fark oluşmaz. Hatta SSK zamanı düşük primden ödenmişse emekli sandığı maaşı daha iyi olabilir.

 

5 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra istifa ettim. Tekrar çalışmadım ve prim ödemedim. Emekli olabilmek için ne yapmalıyım?

25 yıllık sigortalılık sürenizi, yaş haddinizi ve prim gün sayınızı doldurmanız gerekmektedir.

 

Emeklilik günüm doldu ancak prim borcum gözüküyor. Acaba borçlu olduğum ayları sildirmek için dilekçe versem emekli olacağım tarih değişir mi?

Borçlarınız ödenmeden emeklilik durumu olamaz. Bu durumda borçlarını sildirmeniz veya kapatmanız durumunda emekli olabilirsiniz.

 

Eşim vefat etti ve hem SSK hem de BAĞ-KUR’a prim ödemesi yapıyordu. Şimdi hangisinden emekli sayılacak? Eşimin maaşını almak için ne yapabilirim ve dul olduğum için babamdan da maaş alabilir miyim?

Çifte maaş alma durumu son yasalarla birlikte kalkmıştır. Diğer sorularınız için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.SSK’ya prim yatırdıktan sonra memur olduğum için Emekli Sandığı’na geçiş yaptım. Hala çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim?

Emekli sandığından emekli olabilmeniz için yaş ve prim gün şartlarını sağlamanız gerekmektedir. Diğer sigorta günlerinizi emekli sandığına eklemek için SGK’ya başvuru yapabilirsiniz.

 

Yurtdışında 3 yıl primimi tavandan yatırmayı düşünüyorum. Ancak Türkiye’ye döndüğümde çalışmak zorundayım ve asgari ücretten prim yatırılacak. Yurtdışındaki günlerimi tavandan yatırdığım zaman sonrasında Türkiye’de yatacak olan asgari ücretten ödemelerin tavandan yatırdığıma bir faydası olmayacak, doğru mudur?

Siz borçlanmanızı tavandan yapsanız dahi buradaki ödemeleriniz asgari ücretten olduğu zaman yine normale dönmüş olacak, tamamen nötrler gibi bir şey söyleyemiyoruz ancak ne kadar yüksekten yatarsa o kadar iyi. Ancak şöyle bir imkanınız olabilir; borçlanmalarınızı dediğiniz gibi tavandan ödersiniz, Türkiye’de bir işe girdiğinizde eğer mümkün olursa işverenle anlaşarak onun primlerinizi yüksekten yatırmasını sizin de bu ücreti ona vereceğiniz şeklinde bir anlaşma yaparak buradaki primlerinizi de tavandan ödemiş olursunuz.

 

Yaptığım staj süreleri sigortalılık prim gün sayısına ekleniyor mu?

Staj için yapılan giriş ve primler emeklilik hesaplama için etkilememektedir.

 

Askerlik borçlanması yaparak emeklilik prim gün sayımı doldursam ve işten ayrılsam kıdem tazminatı alabilir miyim?

Kıdem tazminatı alabilmeniz için haksız bir sebepten işten çıkarılmanız veya haklı bir sebepten dolayı işten ayrılmanız gerekiyor. Öylesine işinize son verirseniz bu hakkınız bulunmayacaktır.

 

Sigorta başlangıç tarihim ve ilk sigorta primi yatırdığım tarih farklı. Emeklilik hesaplamasında hangisi esas alınacak?

SGK priminiz ilk ne zaman ödenmeye başladıysa SSK giriş tarihiniz o olarak kabul edilir.

 

Prim gün sayım emeklilik maaşı mı etkiler mi?

Evet etkiler, prim gün sayısı ne kadar yüksek olursa maaş o kadar artacaktır.

16.05.1964 doğumluyum. Sigorta’ya giriş tarihim 01.08.1988 ve 4.950 günüm var. 1984/1985 yıllarında 18 ay askerlik yaptım. Askerlik borçlanmamı yapmak istiyorum. Ne zaman emekli olabilirim?

Toplam 4.950 gününüz var. 25 yıl, 51 yaş ve 5.450 günle emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz 01.08.1988 tarihinden önce olduğu için, 3 ayını borçlanırsanız, giriş tarihiniz 01.05.1988 olur ve 50 yaşınızın dolduğu 16.05.2014 tarihinde; 5.375 günle emeklilik müracaatı yapabilirsiniz.

 

08.05.1972 doğumluyum. 1992/1993 yıllarında 15 ay askerlik yaptım. 17.08.1988 tarihli Sigorta girişim var. Askerlik borçlanması yapabilir miyim, ne zaman emekli olabilirim?

25 yıl, 51 yaş ve 5.450 günle emekli olabilirsiniz. 51 yaşınızın dolduğu 08.05.2023 tarihinde, 5.450 günle emeklilik müracaatı yapabilirsiniz. Askerliğiniz 17.08.1988 tarihinden sonra olduğu için, borçlanmanızın erken emekli olmanıza bir faydası olmaz.

 

01.01.1966 doğumluyum. Sigorta girişim 02.05.1988. 1986/1987 yıllarında 18 ay askerlik yaptım. Askerliğin ne kadarını borçlanırsam, faydası olur, ne kadar öderim, ne zaman emekli olabilirim? İlginiz için teşekkürler.

25 yıl, 50 yaş ve 5.375 günle emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz 02.05.1988 tarihinden önce olduğu için, 18 ayın tamamını borçlanırsanız, giriş tarihiniz 02.11.1986 olur ve 49 yaşınızın dolduğu 01.01.2015 tarihinde, 5.300 günle emeklilik müracaatı yapabilirsiniz.

 

1 Ocak 2007’den beri özel bir işyerinde çalışmaktaydım. Günde 12 saat çalışıyoruz. Yani her gün 4 saat fazla mesai yapıyoruz. Her ay fazla mesai yapmadım diye evrak imzalattırıyorlar. Bu evrakı imzalamamız ileride haklarımızı almaya mani olur mu?

Fazla çalışma yaptığınıza göre; mesai yapmadığınıza dair evrak imzalamamanız gerekir. Fazla çalışma ücretlerinizi talep etmeniz, ödemediklerinde ise ya şikâyet hakkınızı kullanarak ya da dava açarak yargı yoluyla hakkınızı almaya çalışmanız gerekir. Sonuç olarak hakkınızı ileride değil şimdi kullanmalısınız. Aksi halde, fazla çalışma ücretinizi alamazsınız.Memurluktan ayrılıp doğum yapan borçlanamaz.
1960 doğumluyum. 1978’de SSK’lı oldum. 1980’de devlet memuru oldum. 1984’te ayrıldım. 1985’te evlendim. 1985, 1988 ve 1990’da doğum yaptım. Doğumdan sonra isteğe bağlı prim ödedim. Doğum borçlanma müracaatı yaptım. Reddedildi. Bu doğru mu?

Doğum borçlanması yapamazsınız. Doğum borçlanması, sigortalı çalışırken doğum yapan ve doğum sonrasında çocuğuna bakmak için sigortalı çalışmayan kadınlara, mahrum kaldıkları sigorta süresini telafi etmek için tanınmış bir haktır. Sigortalı çalışırken işten ayrıldıktan sonra doğum yapmış olsanız doğum borçlanması yapabilecektiniz. Ancak memurluktan ayrıldıktan sonra doğum yaptığınızdan borçlanma yapamazsınız. Son 2520 gün prim ödemeniz içinde SSK’ya ödediğiniz prim sayısı, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’dan fazla olması halinde, SSK’dan emekli olabilirsiniz. Yani 3600 gün prim ve 50 yaş şartıyla. Anayasa Mahkemesi; sizin gibi memurluk hizmetine ilişkin sürelere emekli ikramiyesi ödenmesine mani olan yasa hükmünü iki kez iptal etmesine karşın, tekrar yasa çıkardı ve emekli ikramiyesi, işçilere ödenen kıdem tazminatı alma koşullarına bağlandı. Bu düzenlemeye göre; maalesef 5 yıllık memurluk hizmetine ilişkin emekli ikramiyesi de alamazsınız.

 

Herkes gibi emekli olma şansınız var.
21 Aralık 1980 doğumluyum. 25 Ekim 2000’de SSK’lı oldum. 665 gün primim var. Emekli olma şansım var mı?

Herkes gibi emekli olma şansınız var. 7000 gün prim ve 58 yaş şartına tabisiniz. 6335 gün prim ödeyerek priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla 21 Şubat 2038’de emekli olabilirsiniz. Priminizin son 1260 gününü sigortalı çalışarak ödemek şartıyla, kalan primlerinizi isteğe bağlı ödeyebilirsiniz.

 

Dul ve yetim aylığında intibak, sigorta durumuna bağlı.
Babam 1973’te vefat etti. Anneme dul maaşı bağlandı. Ancak anneme intibak zammı yapılmadı. Dullar intibak zammından yararlandırılmıyor mu?

Dul ve yetimler de intibak kapsamında. Ancak aylıklarında artış olup olmayacağı, aylık aldığı kişinin (vefat eden kişinin) sigorta durumuna bağlı. Prim ödemesi az, düşük kazanç üstünden prim ödemiş kişiden dolayı aylık alan dul ve yetimlerin aylığında artış olmazken, prim sayısı fazla olan ve yüksek kazanç tutarı üstünden prim ödemiş kişiden dolayı aylık alanlarda intibak artışı olmakta. Babanızın sigorta durumu intibakla aylık artışı yaratmadığından, maalesef aylığınızda intibak artışı yok.

 

Aranan yaşa girmekle değil yaşı doldurmakla emekli olunur.
1 Mayıs 1956 doğumluyum. 10 Mart 1998’de SSK’lı oldum. 3602 gün prim ödedim. Ne zaman emekli olabilirim? Ümraniye SGK Müdürlüğü 2 Mayıs 2013’te, Kadıköy SGK Müdürlüğü 2 Mayıs 2014’te emekli olabileceğimi söyledi. Bize göre; 58’den gün almamız yeterli. Fakat Kadıköy SGK “58’i bitir, emekli ol” diyor. Hangisi doğru?

Şayet prim ödemelerinizin tamamını (veya son 1260 gününü) SSK’ya ödemişseniz, SSK şartlarıyla emekli olacaksınız. SSK’da yaş haddinden emekli olmak için 15 yıl sigorta, 3600 gün prim ve 58 yaş şartına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan 1 Mayıs 2014’te emekli olabilirsiniz. Dolayısıyla Kadıköy Merkez Müdürlüğü’nün verdiği bilgi doğru. Ümraniye de aynı bilgiyi vermiştir. Muhtemelen ortada yanlış bir anlatım veya anlaşılma olabilir. Çünkü yasanın ilgili maddesi ‘…58 yaşı doldurmuş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler’ hükmünü içermektedir. Yasanın bu hükmünden de açıkça anlaşılacağı üzere, emekli olmak için 58 yaşa girmek değil, 58 yaşı doldurmuş olmak gerekiyor.

 

Haksız yere işten çıkartılır veya haklı bir nedenle işten ayrılırsanız tazminat alırsınız.
7 Nisan 2007’den beri destek primine tabi olarak çalışan bir emekliyim. Bazı sağlık sorunlarım var. Kıdem tazminatımı alıp ayrılmak istiyorum. Nasıl tazminat alabilirim?

Destek primine tabi olarak çalışan emekli kendi isteğiyle ayrıldığında kıdem tazminatı alamaz. Kıdem tazminatı alabilmek için ya işveren haksız yere işten çıkartacak ya da kendi haklı bir nedenle iş akdini feshederek ayrılacak. Rahatsızlığınız işyerindeki ortamdan veya yaptığınız işten kaynaklanıyorsa, iş akdinizi sağlık nedeniyle fesheder ve kıdem tazminatı alarak ayrılabilirsiniz.

 

Vergi indirimi alıp emekli olabilirsiniz.
1 Kasım 1963 doğumluyum. 1 Şubat 1980’de SSK’lı oldum. 4600 gün primim var. Vergi indirimi alıp emekli olabilir miyim?

Vergi indirim hakkı alırsanız, 6 Ağustos 2003 itibarıyla 12 yıldan fazla süredir sigortalı olan engellilere tanınan 15 yıl sigorta ve 3600 gün prim şartlarına tabi olarak istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz.1997 yılında Alanya’da bir otelde açık öğretim öğrencisi olarak staj yapmaya başladım. Okul tarafından bize gelen bilgilendirme sonucu otellere gittik, tabi dönemlerde çok fazla sigorta konularını bilmediğimizden girişimiz yapıldı mı, yapılmadı mı sormadık. Benim sigorta girişim 2005 yıllında oldu. Ancak staj dönemimde 1 sene boyunca aynı otelde çalıştım. Bu durumu düzeltmek için girişimi o dönem gösterebilmek için ne yapabilirim? Bilgilendirirseniz sevinirim.

Staj dönemin de yapılan sigortada kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına(malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) prim ödenmediğinden, emeklilik açısından başlangıç sayılmadığı gibi, sigortalılık süresi olarak da dikkate alınmaz. Bu dönemde yapılan sigorta ile stajyerin hastalık, iş kazası ve meslek hastalığı riskleri güvence alına alınır. Staj sigortanızın emeklilik sigortasına saydırmaya yönelik yapacağınız bir iş ve işlem bulunmuyor. 1997’deki çalışmanızı staj değil de, normal çalışma olduğunu varsaysak bile, sigortanız yapılmadığından işten ayrıldığınız tarihten itibaren 5 yıl içinde dava açmanız gerekiyordu. Dava açmadığınızdan bugün için hakkınız zamanaşımına uğramış bulunuyor.

 

Primi tamamlayabilirsiniz borçlanmaya gerek yok.
5 Ocak 1972 doğumluyum. Eylül 1985 sigorta girişim var. Şu an 3700 gün prim ödemem var. 11 ayda Bağ-Kura prim borcum var. Askerliğimi 1992 de uzatmalı olarak 19 ay yaptım. Acaba ne zaman emekli olabilirim?

SSK’da Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarınatabisiniz. Sigortalı çalışarak 1270 gün daha prim ödeyerek, Bağ-Kurla birlikte 4030 gün olan priminizi 5300 güne tamamlamak şartıyla, 49 yaşınızı dolduracağınız 5 Ocak 2021 de emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığınızdan, borçlanma emekli olma şartlarınızı değiştirmez. Sadece prim ödeme gün sayınızı artırır. Emekli olacağınız tarihe kadar prim eksiğinizi tamamlayabileceğinizden, bize göre askerliğinizi borçlanmanıza gerek yok. Ancak takdir sizin.

 

Doğum dışında borçlanmayla gün kazanamazsınız.
16 Temmuz 1970 doğumluyum. 5 Ocak 1991 de SSK girişim yapıldı. Şu ana kadar toplam ödenmiş gün sayım 2807. Çalıştığım yerler primlerimi yatırmamış. Bu yüzden eksik günüm çok. Bu arada 2008 yılında kansere yakalandım. Malulen emekli de olamadım. Şu an sağlık durumum iyi ve çalışıyorum. Ödenmemiş eksik günlerimi ödeme şansım var mı?

Emekli olmak için; 20 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim ödeme ve 47 yaş şartlarına tabisiniz. 2643 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5450 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Maalesef eksik primler toplu olarak ödenerek emekli olunamadığından toplu para yatırarak prim eksiğinizi tamamlayamazsınız. Ancak, 5 Ocak 1991 den sonra şartları taşıyan iki doğumunuz varsa, borçlanarak toplam 1440 gün kazanmanız mümkün. Bunun dışında borçlanma yoluyla gün kazanamazsınız.

 

Sigortalı çalışmanızla 1260 gün prim ödeyip askerliğinizin 40 gününü borçlanabilirsiniz.
3 Mayıs 1965 doğumluyum. 25 Aralık 1989 da Bağ-Kur sigortalısı oldum. Dükkânımı kapattığım 30 Aralık 2010’a kadar Bağ-Kurum devam etti. 1 Ocak 2011 den itibaren sigortalı çalışmaya başladım. Askerden önce sigortam yoktu. 25 Aralık 1989?dan beri hiç boşluğum yok. Acaba ne zaman emekli olabilirim?

Sigortalı çalışmanızı 1 Temmuz 2014’e kadar devam ettirerek, 1260 gün prim ödemeniz halinde, SSK şartlarıyla emekli olma hakkı elde edersiniz. Askerlik sürenizin 40 gününü de borçlanmanız halinde, SSK’da emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim ödeme ve 51 yaş şartlarına tabi olursunuz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan sigortalı çalışmanızla ödediğiniz primi 1260 güne tamamladıktan sonra prim ödemeseniz de, 51 yaşınızı dolduracağınız 3 Mayıs 2016’da emekli olabilirsiniz.

 

Eşiniz yaşı doldurana kadar çalışmayabilir.
Eşim 4 Şubat 1974 doğumlu. 19 Temmuz 1997’de başlayan sigortası ile bugüne kadar 5.566 gün prim ödemesi var. Acaba eşim ne zaman emekli olabilir? Ve işi ne zaman bırakabilir? Öncelikli isteğimiz, işi bırakması ve maaşının bağlanmasını beklemesidir. Bilgilendirirseniz çok seviniriz.

Eşiniz emekli olmak için; 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabi. 409 gün daha prim ödeyerek 5566 gün olan primini 5975 güne tamamlaması şartıyla, 54 yaşını dolduracağı 4 Şubat 2028 de emekli olabilir. Eşiniz 409 gün daha prim ödeyerek toplam primini 5975 güne tamamlayacağı tarih de işinden ayrılarak, emekli olacağı yaşın dolmasını çalışamadan bekleyebilir.5825 gün prim ödeyip 56 yaş şartlarına tabisiniz.
Mart 1974 doğumluyum. 1996’da SSK’lı oldum. Emeklilik yaşımı ve prim sayımın kaç olacağını öğrenebilir miyim?

Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. Toplam 5825 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 56 yaşınızı dolduracağınız Mart 2030 de emekli olabilirsiniz.

 

Sağlık İle İlgili Sosyal Güvenlik Soruları ve Cevapları

Kaplıca tedavisi için Resmi Sağlık Kurulundan rapor aldım. Ayrıca sevk yaptıracak mıyım?

Kaplıca tedavilerine ilişkin yol giderleri ve gündelikler, Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak karşılanır.Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 3 (üç) iş günü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekir.Müracaat edilememesi halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesine gerek bulunmayıp SUT eki EK-4/A formu düzenlenmesi yeterlidir.

 

Sürekli görevle işverenim tarafından yurt dışına gönderildim. Sağlık giderlerim Kurumunuzca ödenir mi?

Sürekli görevle yurt dışına gönderilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü olduğu kişilere Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri acil hal olup olmadığına bakılmaksızın hizmet bedelleri, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına tedavinin yapıldığı tarihte ödenen en yüksek tutarı aşmamak kaydıyla kurumca karşılanır. . NOT: Sürekli görevle gönderilen ülke ile Türkiye arasında sağlık yardımlarını kapsayan sosyal güvenlik sözleşmesi olması halinde, sağlık hizmetleri giderleri ile yol gideri ve refakatçi giderleri bu sözleşme hükümlerine göre ödenir

 

Hekim ve diş hekimi muayenesi için ödenmesi gereken muayene katılım payı ücretleri ne kadardır?

Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir; Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarında : 2 TL İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında : 8 TL Özel sağlık kurumlarında : 15 TL Ancak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda, birinci basamak sağlık kuruluşları muayenelerinde katılım payı alınmaz. İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları ile özel sağlık kurumlarındaki muayenelerde ise 3 TL indirim yapılır. Aile hekimliği muayenelerinde muayene katılım payı alınmamaktadır.

 

İlave ücret alınmayacak Sağlık Hizmetleri hangileridir?

İlave ücret alınmayacak Sağlık Hizmetleri şunlardır; 1-Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, 2-Yoğun bakım hizmetleri, 3-Yanık tedavisi hizmetleri, 4-Kanser tedavisi(Radyoterapi, kemoterapi,radyo izotop tedavileri), 5-Yeni doğana verilen sağlık hizmetleri, 6-Organ,doku ve kök hücre nakilleri, 7-Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, 8-Diyaliz tedavileri, 9-Kardiyovasküler cerrahi işlemleri, için SUT’un Otelcilik hizmetlerinde ilave ücret uygulaması ile öğretim üyesi tarafından yatarak verilen sağlık hizmetleri dahil olmak üzere, herhangi bir ilave ücret alınamaz.

 

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payı alınacak mı?

Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarında 2 TL muayene katılım payı alınacaktır. Ancak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda, birinci basamak sağlık kuruluşları muayenelerinde katılım payı alınmayacaktır. Aile hekimliği muayenelerinde muayene katılım payı alınmamaktadır.

 

Hastalar, Kurumla sözleşme imzalamış özel sağlık hizmeti sunucusuna her alanda başvurabilirler mi?

Özel sağlık hizmeti sunucularına, Kurumla sözleşmeli olduğu branşlarda başvuru yapabilirler.İlave ücret alınmayacak kişiler kimlerdir?

Aşağıda belirtilen hak sahipleri ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla, otelcilik hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınmaz. *1005 sayılı Kanunla İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler, *2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, *Harp malüllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan kişiler.

 

Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalılarından ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret alınabilir mi?

Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortlalılarından ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, otelcilik hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınmaz.

 

Üç yıldan az evli çiftler tüp bebek tedavisi alabilir mi?

Tüp bebek tedavilerinin tamamında 3 yıllık evlilik şartı aranmamaktadır. Ancak “açıklanamayan infertilite” vakalarında 3 yıllık evlilik şartı aranmaktadır. Uygulamada olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğininin (SUT) “Yardımcı üreme yöntemi tedavileri” başlıklı maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde tüp bebek tedavisinden yararlanılabilmektedir.

 

Evli çiftlerin her ikisi de genel sağlık sigortalısı ise tüp bebek tedavisi için sigortalılık süresi ve prim gün sayısı hesabında hangisinin durumu dikkate alınır?

Evli çiftlerin her ikisinin de genel sağlık sigortalısı olduğu ve kadının en az 5 yıllık sigortalılığının ve 900 gün prim ödeme gün sayısının olmaması durumunda; kadının gerek kendisinden gerekse kocasından dolayı toplam en az beş yıldır genel sağlık sigortaslısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, gerek kendisinden gerekse kocasından dolayı toplam en az 900 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının bulunması gerekmektedir.

 

Kamu personelinin ayakta tedavi olmaları halinde hekim ve diş hekimi muayene katılım payı tahsili ne şekilde yapılacaktır?

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tahsili; * Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları muayenelerine ait 2 TL tutarındaki katılım payı, kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczanelerce tahsil edilecektir. * İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 8 TL olarak öngörülen katılım payı eczanelerce tahsil edilecektir. * Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 15 TL olarak öngürülen katılım payının; 12 TL katılım payı tutarı sağlık hizmeti sunucusu tarafından, 3 TL’lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczanece tahsil edilecektir. * Kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda, katılım payı tutarının hesaplanmasında 3 TL indirim uygulanır. Aile hekimliği muayenelerinde muayene katılım payı alınmamaktadır.Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerinin diş tedavilerinde kaç adet implant bedeli Kurumca ödenmektedir?

Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen şartları taşıdığı tespit edilenlere; her bir çene için en fazla dört adet implant bedeli SUT bedelleri dikkate alınarak ödenir.

 

Hasta alt bezi bedelleri ödenmekte midir?

(1) Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce en fazla 2(iki) aylık dozlar halinde; a. kolostomi ve ürostomide en fazla 60 torba, 20 adaptör ve 2 pasta, İleostomili hastada ise 90 torba, 30 adaptör ve 3 pastayı geçmemek üzere b. aşağıda sayılan durumlarda ise kolostomide en fazla 90 torba, 30 adaptör ve 3 pasta, ileostomide ise 135 torba, 45 adaptör ve 5 pastayı geçmemek üzere 1. torbanın cilde uzun süre yapışık kalmasını engelleyecek karın duvarı ya da stomaya ait fiziksel şekil bozukluklarında 2. günde 1 torbayla kontrol edilemeyecek derecede fonksiyonel bozuklukları olan hastalarda 3. ostomi etrafında oluşacak cilt ülserlerinde, bu durumlar devam ettiği sürece reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. (3) Sağlık kurumlarınca temin edilmesi halinde sağlık raporu aranmaz.
Kolostomi torbalarını hangi sürelerde reçeteye yazdırabilirim?Sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce en fazla 2 (iki) aylık dozlar halinde;

 

Tıbbi ve zorunlu nedenlerle, başka bir ildeki Sağlık Kurumuna sevk edildim. Sevk edildiğim Sağlık Kurumuna başvurmam için başvuru süre şartı aranıyor mu?

Sevkin yapıldığı gün dahil 3 iş günü içinde sevkin yapıldığı sağlık hizmet sunucusuna müracaat etmeniz gerekmektedir.

 

Emekli Aylıklarına İlişkin Sorular ve Cevapları

SSK emeklisi bir bayanım. Babam Emekli Sandığı emeklisi iken vefat etti, babamın emekli aylığından yararlanabilir miyim?

Babanızdan dolayı yetim aylığı alabilirsiniz ancak bekar veya dul olmanız gerekmektedir.

 

5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçi iken emekli kesenek ve kurum karşılığını ödememem nedeniyle sigortalılığım sona erdi. Yeniden aynı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçi olabilir miyim?

Toplu ya da fasılalı olarak toplam 6 aydan daha fazla emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ödememeleri nedeniyle isteğe bağlı iştirakçilikleri sona erenlerin 5434 sayılı Kanun uyarınca tekrar isteğe bağlı iştirakçi olmalarına imkan bulunmamaktadır.

 

Emekli Sandığı emeklisi bir bayanım. Ölen annem/babam da Emekli Sandığı emeklisi. Her iki aylığı birlikte alabilir miyim?

Her iki aylığı birlikte alamazsınız. Ancak, yüksek olanı tercih edebilirsiniz.

 

SSK’ya tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

SSK’ ya tabi çalışan yetimler, Kurumumuzdan aylık alabilirler. Şayet 5510 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanılarak yetim aylığı bağlanmışsa SSK ya tabi olarak (4-a lı) çalışma halinde aylık kesilir.

 

Eşim 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. SSK’ya tabi çalışıyorum.n5510 sayılı Kanuna göre Emekli Sandığından dul aylığı alabilir miyim?

Bu Kanuna göre; eşlerin çalışması, dul aylığı bağlanmasına engel bir durum olmadığından tarafınıza aylık bağlanır.

 

Eşimden SSK’dan dul aylığı alıyorum. SSK emeklisi iken vefat eden babamdan yetim aylığı alabilir miyim?

Hem eşinizden, hem de anne veya babanızdan ölüm aylığına hak kazanmanız halinde, tercihinize göre eşinizden yada anne veya babanızdan aylık alabilirsiniz. 2009/70 Nolu Gelir ve Aylıkların Birleşmesi Hakkındaki Genelgeye bakabilirsiniz.SSK emeklisi eşim vefat etti. Yabancı ülkeden emekli aylığı alıyorum. Eşimden dolayı ölüm aylığı alabilir miyim?

Yabancı ülkeden emekli aylığı almanız, eşinizden ölüm aylığı almanıza engel değildir.

 

Sigorta emeklisi eşim öldü. Önceki eşimin aylığını da alabilir miyim?

Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda, sonraki eşinden de aylığa hak kazananlara tercih ettiği aylık bağlanır. 1.10.2008 tarihinden önce ise ölen eşlerden birisi SSK emeklisi, diğeri Emekli Sandığı emeklisi, diğeri de Bağ-Kur emeklisi ise her üçünden de ayrı ayrı ölüm aylığı bağlanıyordu. Bu tarihten önce bağlanan aylıklar kesilmemektedir. İlginç gelebilir ama gerçek buydu.Ölen eşimden dolayı SSK’dan dul aylığı alıyorum. Ölen Emekli Sandığı emeklisi babamdan dolayı da yetim aylığı alabilir miyim? İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde dul aylığım kesilir mi?

SSK ‘dan dul aylığı alanlar, Emekli Sandığından da yetim aylığı alabilirler. Dul eşlerin çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı olmaları ya da kendi çalışmalarından dolayı gelir/aylık almaları eşlerinden dolayı ölüm aylığı almalarına engel değildir.

 

Yurtdışı borçlanmasıyla ilgili sık sorulan sorular ve cevapları

3201 sayılı Kanuna göre yurt dışında geçen hangi süreler borçlandırılır?

Borçlanma kapsamındaki süreler; yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerdir.

“Sigortalılık süresi” deyiminden, borçlanma kapsamındaki sürenin bulunduğu ülke mevzuatına göre ikamet süreleri hariç, çalışılmış yada çalışılmış süre olarak kabul edilen süreler anlaşılmalıdır. Çalışılmış olarak kabul edilen süreler, ilgili ülke mevzuatına göre fiilen çalışılmadığı halde çalışmaya eşdeğer süre olarak kabul edilip, aylığa hak kazanmada ve aylık hesabında değerlendirilen sürelerdir.

“İşsizlik süresi” ibaresi, ilgili ülke mevzuatına göre çalışma süreleri ile bu çalışma sürelerine eş değer süreler haricinde o ülkede geçen süreyi ifade eder. İşsizlik sürelerinin tamamının borçlanma kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmadığından sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde olmak kaydıyla bir yıla kadar olan yurtdışında geçen işsizlik süreleri borçlandırılır. İkamet süreleri ve boşta geçen süreler de bu kapsamda değerlendirilir.

Yurtdışında “ev kadını olarak geçen süreler”, medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların, sigortalılık süreleri haricinde yurtdışında bulundukları süreleri ifade eder. Bu süreler işsizlik süresi veya boşta geçen süreler kapsamında değerlendirilmez, borçlanma talebinde bulunanların yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerinin diledikleri kadarı borçlandırılır.

 

Borçlanma kapsamında olmayan yurtdışı süreleri hangileridir?

Yurtdışında 18 yaşın doldurulmasından önce, Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadını olarak geçen süreler borçlanma kapsamında değildir.

Ayrıca, ülkemizdeki sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında geçen sürelerle çakışan yurtdışı süreleri ile ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre kendilerine kısmi aylık bağlanmış olanların yurtdışında geçen sigortalılık süreleri arasında ve bu sürelerin bitim tarihinden sonraki işsizlik sürelerinin de, 3201 sayılı Kanuna göre borçlandırılmasına imkan bulunmamaktadır.Yurtdışında geçen sürelerimin tamamını borçlanmak zorunda mıyım?

Yurtdışında geçen sürelerden tamamının borçlanılmasında bir zorunluluk yoktur.

Başvuru sahipleri, bu sürelerin tamamını borçlanma isteğinde bulunabilecekleri gibi, bir kısmını yada aylık bağlamaya yetecek bölümünü borçlanma talebinde de bulunabilirler. Bu konudaki tercihin, başvuru sırasında yazılı olarak belirtilmesi gerekir. Ayrıca, kısmi borçlanmalarda borçlanılmayan süreler, yeni bir başvuru ile borçlanılabileceği gibi, borçlanma başvuru tarihinden sonra yurtdışında geçen süreleri bulunanların da, bu süreleri borçlanma hakları bulunmaktadır.

 

Yurtdışı süreleri hangi şartlarla borçlandırılır? Bunlardan “Türk vatandaşı olmak” şartı neyi ifade eder? Yurda dönüş şartı aranmakta mıdır?

Yurtdışı sürelerinin borçlandırılabilmesi için; Türk vatandaşı olmak, borçlanma kapsamındaki yurtdışı sürelerini belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şarttır.

Yurtdışı hizmet borçlanmalarında, “Türk vatandaşı olmak” şartının iki durumda yerine getirilmesi zorunludur. Bunlardan biri, borçlanılması istenilen sürelerde ilgilinin Türk vatandaşı olması, diğeri ise Türk vatandaşlığında geçen süreleri borçlanma talebinde bulunan sigortalı veya hak sahibinin yazılı başvuru tarihi itibari ile Türk vatandaşı olmasıdır.

Diğer bir anlatımla, Türk vatandaşlığında geçmeyen yurtdışı sigortalılık, işsizlik veya ev kadını olarak geçen süreler borçlandırılmayacağı gibi, borçlanma başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmadığı tespit edilen sigortalı ve hak sahiplerinin borçlanma talepleri de reddedilir.

Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler de, söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden yararlanabilmektedirler.

Borçlanmak için ayrıca yurda dönüş şartı aranmadığından yurtdışında iken borçlanma başvurusunda bulunanlar da, borçlanma hakkından 3201 sayılı Kanunun öngördüğü şartlarla yararlanabilirler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!